Marta Chabadová- “MAĽBA”

12.06.-29.08.2022

S potešením Vás pozývame na výstavu MAĽBA, na ktorej predstavi svoju tvorbu Marta Chabadová.Výstavu realizujeme v termíne 12.06.-29.08.2022 v Reštaurácií Sajado, Eurovea Galleria na Pribinovej 8 v Bratislave.

Hodnotenie kurátora

Mária Horváthová

Aktuálna výstava v Sajado Eurovea Galleria prináša zaujímavý výber pätnástich obrazov z ostatných pätnástich rokov tvorivého vývinu autorky, ktorá svojou kreatívnou a spontánnou maliarskou tvorbou interpretuje realitu v nových dimenziách, zodpovedajúcich trendom 21. storočia.
Bratislavská maliarka Marta Chabadová je známa predovšetkým ako krajinárka. I keď v jej tvorbe nájdeme niekoľko pozoruhodných portrétov i autoportrétov a snové figurálne scény i magické zátišia, je to predovšetkým obraz krajiny a prírody, ktorý interpretuje ako veľmi citlivý prienik až k prapodstate skutočnej, zväčša horskej scenérie. Jej obrazy sú pôsobivou reflexiou krajiny s čistou až racionálnou kompozíciou, ale zároveň i hlboko subjektívnou vnútornou víziou, v ktorej sa zrkadlí atmosféra prírody v jej časových premenách.
Ako absolventka Želibského špeciálky Marta Chabadová čerpala spočiatku najmä z kontextu krajinársko-figurálneho zamerania školy, no veľmi skoro sa odpútala od týchto väzieb a našla svoj jedinečný štýl a program, ktorý v priebehu rokov cizelovala a obohacovala, takže sa stal trvalým znakom jej umeleckej osobnosti a zároveň aj neoddeliteľnou a všeobecne akceptovanou súčasťou slovenskej krajinomaľby.
Nosným prvkom jej výtvarnej reči bola od počiatku kresba, navonok strohá, disciplinovaná a racionálna, s pravidelným rytmom a premyslenou osnovou. Jej prísne línie zjemňuje príznačná, čistá a jemná olejová maľba s dominantnou prevahou bielej, hnedej a zelenej, či s vkladanými transparentnými fragmentmi, ktoré umocňujú poetickú snivosť obrazov, reflektujúcich životný pocit súčasného človeka i jeho potrebu návratu k prírode. Túto skutočnosť vnímame najmä v dielach, kde do krajinárskych výsekov autorka vkladá prvky zátišia, rodinné fotografie, či tajomné až rozprávkovo éterické ženské postavy, plné mágie a epického napätia, ktoré sú odrazom jej osobných príbehov a vnútorného sveta.
Je pozoruhodné, že krajiny Marty Chabadovej od počiatku vyžarujú pocit akéhosi ekologického princípu, ktorý vyvoláva predstavu nedotknutej prírody, a ktorý sa tiahne celým jej dielom. Objavuje sa i v najnovších sériách a triptychoch, inšpirovaných novodobým výtvarným fenoménom našich miest, ktorým je graffiti, i v ekologických výzvach, apelujúcich na záchranu morí a oceánov, či v epických parafrázach historických malieb.
Výtvarný princíp týchto diel, vznikajúcich po roku 2017, vychádza z počítačovo upravovaných fotoreprodukcií, na ktorých autorka následne pracuje akrylovými farbami, využívajúc princípy zväčšovania a sondáže, prenikov, transparentnosti, či prekrývania farebných vrstiev, evokujúcich postupne odhaľovanie nánosov historickej pamäte, zdôrazňujúc pointu a hlavnú myšlienku diel. Kontrast emotívnych prienikov s transparentnou a nakoniec racionálnou čistou plochou vyvoláva v obrazoch Marty Chabadovej vzrušujúce napätie i podnet na zamyslenie.

Marta Chabadová Painting
At the beginning of her creative career in the late 1970s, Marta Chabadová, like some of her peers, largely drew on the context of her original landscape and figurative study programme in Želibský’s studio. In addition to winter landscapes in subdued colours, she painted interesting figurative motifs and themes from the unconventional environment of the city. Many of these works – landscapes, portraits and figurative works – evoked the mysterious poetical and magical atmosphere, which opened up space for meditation and reflection through unexpected and surreal details.
Over the years Marta Chabadová developed her unmistakable style, very distinctive and unique, femininely sensitive and delicate. Its quality and authenticity became an inseparable and generally accepted part of Slovak landscape painting.
She painted dozens, perhaps even hundreds, of impressive landscape scenes, which, despite drawing on realistic morphology, do not give the impression of descriptive topographic records of nature. On the contrary, we perceive them as a very sensitive penetration into the very essence of a real, mostly mountain scenery, which combines the prototype of landscape, with a rationally conceived composition and a deeply subjective inner vision reflecting the atmosphere of nature in changing seasons.
The basis of their interpretation is drawing. Outwardly austere, disciplined and rational, it becomes the main part of the painting in its regular rhythm and preconceived scheme. Its austere lines are softened by a characteristic fine oil painting with a predominance of white, brown and green. This colour range enhances the poetic dreaminess of the artist’s compositions, which are not only a probe into the mysterious world of nature, but also an expression of the feeling of life, mood and the state of mind of contemporary man. We perceive it especially in the works in which she inserts elements of still lifes, family photographs or mysterious to fairy-tale ethereal female figures into landscape sections. They are her private mythologies, the key to understanding the essence of the ancient symbiosis of nature and man.
It is remarkable that Marta Chabadová has incorporated a certain ecological principle into her landscapes, which evokes the idea of untouched nature and pervades her work. It also appears in the latest series of works, inspired by the modern artistic phenomenon of our cities – graffiti – and in ecological challenges to save the seas and oceans, or in epic paraphrases of history paintings.
The artistic principle of these works, created after 2017, is based on computer-edited photo-reproductions, on which the artist subsequently works in acrylic paints, using the principles of enlargement, penetration, transparency or overlapping colour layers, evoking a gradual discovery of deposits of historical memory, emphasising the main idea of these works. The contrast of emotional intersections with a transparent and finally rational clean surface evokes exciting tension in Marta Chabadová’s paintings, compelling the viewer to perceive reality in new dimensions corresponding to the reality of the 21st century.

Narodila sa 2. marca 1950 v Bratislave, kde v rokoch 1965 – 1969 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu na oddelení keramiky u prof. Teodora Lugsa a v rokoch 1970 – 1976 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení krajinárskej a figurálnej maľby u prof. Jána Želibského.
Žije v Bratislave a v súčasnosti sa venuje komornej maľbe a sporadicky i kresbe. Má za sebou bohatú výstavnú činnosť a je autorkou viacerých interiérových i exteriérových diel do architektúry. V roku 1981 sa zúčastnila na študijnej ceste umelcov do Japonska a neskôr opakovane i na mnohých Bienále umenia v Benátkach. Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia na Premio Cittá di Porto Sant´Elpidio (2005 a 2016 cena Linea Oro, 2007 cena Premio speciale della giura). V roku 2010 získala ocenenie Identifikačný kód Slovenska.

Born on 2 March 1950 in Bratislava. In 1965 – 1969 she studied at the Bratislava School of Applied Arts with Professor Teodor Lugs and in 1970 – 1976 at the Academy of Fine Arts in the Department of Landscape and Figurative Painting with Professor Ján Želibsky.
The artist lives in Bratislava and is concerned with small-sized painting and occasionally with drawing. She exhibited at numerous exhibitions and created several interior and exterior works for architecture projects. In 1981 she participated in a study tour to Japan and made many trips to Venice Biennale.
She received several awards at the Premio Cittá di Porto Sant´Elpidio (2005 and 2016, the Linea Oro award, 2007 Premio speciale della giura). In 2010 she received the Identification Code of Slovakia.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY / INDIVIDUAL EXHIBITIONS
1979 Marta Chabadová. Obrazy - tapiséria. Galéria C. Majerníka. Bratislava
1983 Marta Chabadová. Obrazy. Výstavná sieň Laca Novomeského. Bratislava
1986 M. Chabadová. B. Lunterová. Obrazy a keramika. Slovenské kultúrne stredisko. Praha
1991 Marta Chabadová. Obrazy a keramika. Galéria mesta Bratislavy. Bratislava
1998 Marta Chabadová OBRAZY. Malokarpatské múzeum. Pezinok
1998 Marta Chabadová. Galéria Missis. Bratislava
2003 Vladimir Kadera et Marta Chabadová. Slovaque Pavillon. Association Centeuro. Genève / Ženeva
2004 Marta Chabadová. Maľba. Parlamentka. Bratislava
2005 Marta Chabadová „Snění v bílém“. Jihočeské muzeum. České Budějovice
Marta Chabadová „Snění v bílém“. D + Gallery. Praha
2007 Marta Chabadová. Obrazy. Galéria F7. Bratislava
Marta Chabadová. Obrazy. Zámok Studené
2009 Marta Chabadová. Obrazy. in Divadelná Nitra. Art Galéria. Nitra
2011 Marta Chabadová. Galéria Sala Terrena. Prezidentský palác. Bratislava
2018 Marta Chabadová - Maľba. Staromestská galéria Zichy. Bratislava
2021 Marta Chabadová - Prieniky. Galéria Umelka. Bratislava
2022 Marta Chabadová - Maľba. Sajado Eurovea Galleria. Bratislava

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

Tvar a priestor

26.06.-09.10.2024

Letný salón

25.06. - 31.08. 2024

Serene views

12.06. - 22.06.2024

NOSTALGIA

14.05.-15.06.2024