SOCHA VČERA A DNES

20.02. - 16.03.2024

S potešením Vás pozývame na prehliadku výstavy SOCHA VČERA A DNES. Predstavujeme diela dvadsiatich troch slovenských sochárov.
Ak sa Vám nepodarí zúčastniť sa na vernisáži, výstavu si môžete pozrieť do 16.03.2024 každý utorok až sobotu v čase od 14-18 hodín..

Hodnotenie kurátora

Dagmar Kudoláni Srnenská

Vo výstavných priestoroch Turuk Gallery v Bratislave predstavujeme výber zo sochárskej tvorby z obdobia rokov 1998 až 2024 pod názvom Socha včera a dnes.To preto, lebo slovenské sochárstvo za posledné dve desaťročia prinieslo do výtvarného umenia viacero diametrálne odlišných umeleckých, estetických, filozofických či spoločenských názorov. Slovenskí sochári v ničom nezaostávajú za svojimi kolegami z iných krajín, ktorí taktiež radšej preferujú účasť na zahraničných projektoch, výstavách alebo samostatných prezentáciách, ale Turuk Gallery sa rozhodla poskytnúť svoj výstavný priestor a  zapojiť umelcov – sochárov z viacerých generačných vrstiev, rozmanitých štýlov a navyše zaujať myšlienkou, že táto prezentácia po dlhom čase má svoj zmysel. Podnet dal Martin Dzurek, sám sochársky činný a ja, kurátorka spolu s galeristom Igorom Turuk sme ju realizovali v tejto podobu, akú máte možnosť vidieť.
Výtvarné diela vybraných sochárov- umelcov majú široko spektrálne námetové zameranie, od realistických, romantických, expresívnych, surreálnych až po abstraktné práce. Výstava ponúka rozmanitosť výtvarných postupov a umeleckého myslenia. Je to aj tým, že mnohí z nich absolvovali štúdium alebo mali študijné pobyty v rôznych zahraničných mestách, či to bolo Toronto, Paríž, Praha, Viedeň, Drážďany, Krakov alebo Budapešť. Prehliadka Socha včera a dnes je zároveň aj istým pracovným stretnutím viacerých generácií, kde starší vystavujúci umelci sa konfrontujú s najmladšou generáciou. Najstarší sa narodil v  roku 1943 a najmladší v roku 1986. Tak sa prirodzene v rozsahu veľkého vekového rozpätia vytvára aj zaujímavé tvorivé napätie v rámci interpretácie námetu a štýlu jednotlivými výtvarnými prostriedkami. Máme tak možnosť porovnávať a urobiť si relatívne celistvý obraz o charaktere výtvarných prác súčasných slovenských sochárov a porovnať ich diela v súradniciach európskeho či svetového umenia. Tvorba vybraných sochárov sa v ich umeleckej činnosti nesústreďuje len na jednu disciplínu, často ich voľný výtvarný prejav je osobitý aj v oblasti maľby, fotografie, kresby, video-artu alebo inštalácie. Na tejto výstave však prezentujú len svoju sochársku tvorbu. Na pôde galérie tak poskytujeme priestor pre priamy vizuálny kontakt s  umeleckými postojmi a výtvarnými názormi našich sochárov. Iste tým prispejeme k rozšíreniu i obohateniu názorovej polarity na slovenský sochársky prejav, no v neposlednom rade približujeme bohatú a širokospektrálnu umeleckú činnosť vybraných umelcov.

1957, Žilina
V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1977– 1983 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe na oddelení sochárstva u prof. Josefa Malejovského a prof. Josefa Svobodu. Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe, realizáciám v architektúre a interiérovému dizajnu. Ceny: 1987 Cena poroty na Trienále československej komornej plastiky, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín, 2002 Strieborná medaila prezidenta SR Rudolfa Šustera za rozvoj umenia, 2006 dostal cenu Krištálové krídlo za Výtvarné umenie

1962, Bratislava
V rokoch 1978 – 1982 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša a Jána Šicka. V rokoch 1983 – 1989 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení sochárstva u prof. Ladislava Snopeka a Jána Kulicha. V roku 1997 získal štipendium Nadácie Mikuláša Galandu a v roku 2004 štipendium The Pollock – Krasner Foundation. V roku 2019 sa stal laureátom Krištáľového krídla v kategórii Výtvarné umenie. Žije v Bratislave a tvorí vo svojom ateliéri na Záhorí.

1983, Bratislava
V rokoch 1997 – 2003 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, odbor kameňosochárstvo u prof. Vojtecha Pohanku. V rokoch 2001 – 2002 študoval výtvarné umenie na Huron Heights Secondary School v Toronte a v rokoch 2003 – 2006 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor bábková scénografia u prof. Anny Cigánovej. V 2006 – 2010 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor socha, objekt, inštalácia u prof. Juraja Meliša a doc. Jána Hoffstädtera. Žije v Bratislave-Devíne a venuje sa širokej škále výtvarných aktivít, najmä sochárstvu, maľbe, grafike, ale i scénografii a interiérovému dizajnu. V roku 2023 získal Cenu Martina Benku.

1959, Bratislava
1974 – 1978 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša 1978 – 1984 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Oddelenie reštaurovanie sochy, prof. Jozef Porubovič, Ladislav Snopek . 1985 – 1988 pôsobí ako pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení modelovania a kreslenia.1994 – 1998
pôsobí ako pedagóg na Strednom odbornom učilišti lesníckom v Banskej Štiavnici, kde zakladá učebný odbor rezbár. 2004 je spoluzakladateľom sochárskeho sympózia Balunky v Moravskom Svätom Jáne .2007 je spoluzakladateľom sochárskeho sympózia Umenie na háčiku v Sebedraží. Žije v Bratislave-Devíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe a v poslednom období i maľbe.

1962, Bratislava
V rokoch 1977 – 1981 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu na oddelení drevorezby u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1981 – 1987 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení sochárstva u prof. Jána Kulicha. Žije a tvorí v Bratislave – Záhorskej Bystrici a venuje sa sochárskej a maliarskej tvorbe a monumentálnym realizáciám.Ceny: 1990 I. cena, Socha piešťanských parkov ,1996 III. cena, Medzinárodné sochárske sympózium Caliari, Sardínia

1965, Bratislava
V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor úžitková fotografia a propagačná grafika, 1985 – 1986 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, v rokoch 1987 – 1991 pokračoval v štúdiu na Hochshule für bildende Künste v Drážďanoch, odbor reštaurovanie, prof. Ingo Sandner, prof.Horst Jokusch, prof.Friderun Bonzin a prof.Günter Jacob. Žije v Ivánke pri Dunaji. Venuje sa sochárskej tvorbe, objektu, maľbe a reštaurovaniu.

1954, Zohor
V rokoch 1969 – 1973 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša. V rokoch 1976 – 1982 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jána Kulicha, Oddelenie figurálneho sochárstva. V rokoch 1982 – 1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 1992 – 2022 pedagogicky pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity J.A.Komenského v Bratislave. Žije a tvorí v Zohore, venuje sa sochárskej tvorbe, medailérstvu a realizáciám do architektúry.

1973, Bratislava
Prvé skúsenosti s umením získal v ateliéri svojho otca, sochára Dušana Dzureka. rokoch 2021-2022 vytvoril so svojimi spolutvorcami tridsať minútový film Zrkadlenie. Od roku 2004 spolupracuje ako dobrovoľník s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde vedie výtvarný ateliér. V roku 2007 založil výtvarnú skupinu Svetlo, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a slabozrakí. Žije v Modre a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a objektu, multimediálnym projektom, interaktívnym inštaláciám, performance a  maľbe.

1953, Rožňava
V rokoch 1968-1972 študoval na Strednej škole priemyselného designu v Bratislave pod vedením profesor L.Korkoša. V štúdiu pokračoval na Vysokej Škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie figurálneho sochárstva u profesora J.Kulicha, v rokoch 1977 - 1983. Žije v Bratislave a venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe.

1967,Treuenbrietzen,Nemecko
V rokoch 1985 – 1991 štúdium na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor design. Študijný pobyt na Hochschule für angewandte Kunst, Viedeň 1990. 1994 odchod do Nemecka - Chemnitz. 2005 sa stáva členom nemeckého spolku výtvarných umelcov - BBK in Deutschland. Od roku 2006 je členom Združenie voľných výtvarných umelcov pri SVÚ. 2008 získava  ocenenie za maľbu  Palm art award - Certificate of excellence v Lipsku, Nemecko. Žije striedavo na Slovensku a Nemecku, venuje sa maľbe, sochárskej tvorbe a realizáciám pre architektúru.

1951, Bátorove Kosihy
V rokoch 1967 - 1971 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, odbor kameňosochárstvo, profesori ing. arch. akad. soch. Štefan Belohradský a akad. soch. Ladislav Šichman, Bratislava,. 1971 - 1977 Vysoká škola výtvarných umení, figurálne sochárstvo, Bratislava, prof.Ján Kulich. 1977 – 1990 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborný asistent a neskôr docent na Katedre figurálneho sochárstva, 1990 – 2000 pôsobil v slobodnom povolaní . 2000 – 2023 docent na Akadémii umení v Banskej Bystrici, na Fakulte výtvarných umení vedúci Ateliéru figurálneho sochárstva. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku. Získal cenu Martina Benku, 1. cenu Socha piešťanských parkov, cenu M.S. Mester Díj v Budapešti. Jeho tvorba je zameraná na figurálny prejav v komornej aj monumentálnej forme.

1952, Nitra
V rokoch 1981 – 1987 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jána Kulicha a prof..Rudolfa Pribiša, Oddelenie figurálneho a reliéfneho sochárstva. V rokoch 1992 - 2022 pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií, Fakulta architektúry a designu, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe.

1976, Bratislava
1996-1997 štúdium na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta architektúry, Bratislava,1998-2000 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér voľnej textilnej tvorby- doc. Eva Cisárová-Mináriková, 2000 – 2004 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, od 2005 Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor dizajn - doktorandské štúdium. Od roku 2015 pedagogicky pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a aktívne pôsobí aj na Škole dizajnu v Bratislave. Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe, objektu a videu.

1976, Šaľa
V rokoch 1990 – 1994 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof.M.Mudrocha, M.Hubu a J.Šicka. 1998-2004 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Objekt a portrét, prof. Juraj Meliš, prof.J.Bartusz. V roku 2001 štúdium na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, prof. Ádám Farkas. V roku 2007 cena poroty na súťaži Slovenský šperk, Bratislava. Žije v Bratislave a venuje sa figurálnej sochárskej tvorbe a maľbe.

1981, Bratislava
Po odbornej príprave v sochárskom ateliéri Andreja Rudavského študoval v rokoch 1995 – 1999 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (prof. Jozef Hobor, prof. Viliam Loviška, prof. Vojtech Pohánka). V rokoch 1999 – 2006 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbornú prípravu u prof. Petra Rollera a sochu na oddelení sochárstva u prof. Juraja Meliša. Ešte počas štúdia sa pripojil k Martinovi Palovi a Ondrejovi Zimkovi, do ateliéru Tri kamene ( od roku 2006 ) a v roku 2012 bol nominovaný na Krištáľové krídlo. Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe. V roku 2013 za svoju tvorbu získal Cenu Martina Benku.

1956, Prešov

1974-1980 štúdium na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe, odbor divadelná scénografia. 1987 – 2000 v Holandsku a New Yorku študijný pobyt. Spolupráca s filmovými ateliérmi Barrandov, Praha, pôsobila ako scénografka v divadle HADI, Brno a Prostějov. V roku 1980 založila alternatívny priestor Dolinecká Praha, kde organizovala so Slovenskou novou vlnou fotografie výstavy, divadlo a koncerty. Od 1996 vlastná galéria Art Puzzle, Praha. 2008 založila Ateliér EM v Bratislave, Hommage á Erna Masarovičová, organizuje SEM 1 – 15 medzinárodné výtvarné sympóziá. Od 2013 vedie Galériu Záhrada – open air sochárska expozícia. 1986 získala Čestné uznanie WCC, Bratislava,1995 Bavorskú štátnu cenu za dizajn, Mníchov. Žije v Prahe a Bratislave.

V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jána Kulicha a prof. Ladislava Snopeka a v rokoch 1985 – 1986 na École Nationale Superieure des Beaux Artsv Paríži u prof. Jeana Cardota.Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, je docentom a vedúcim Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií na Fakulte architektúry a designu, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Získal viacero cien doma a v zahraničí (výber): 1988 – Cena Martina Benku, Martin, Slovensko,1990 – Prix de portrait Paul-Louis Weiller, Paríž, Francúzsko, 1998 – Prix Itineraire, Levallois-Perret, Francúzsko. Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, medaile, kresbe a maľbe.

1986, Vitanová
V rokoch 2002 – 2006 študoval na Strednom odbornom učilišti v Nižnej, odbor umeleckoremeselné spracovanie dreva. V rokoch 2015 – 2020 študoval na Akademii Sztuk Pieknych u prof. Jana Matejku v Krakove, odbor umelecké sochárstvo, u prof. Karola Badynu. Žije vo Vitanovej na Orave, venuje sa sochárskej tvorbe.

1975, Bratislava
1993 – 1994 štúdium na Hochschule für Angewandte Kunst, Viedeň, Rakúsko, Oddelenie Produktgestaltung – Metal, prof. Ron Arad, 1993 – 1999 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Objekt a portrét, prof. Juraj Meliš.Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe.

1943, Hubina
V rokoch 1962 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Rudolfa Pribiša v Bratislave, ateliér reliéfneho sochárstva. Je členom medailérskej federácie FIDEM a  organizátorom sympoziálnych, výstavných i edičných aktivít. V roku 2015 sa stal laureátom Ceny Spolku výtvarníkov Slovenska, v roku 2018 získal Cenu Fra Angelica a v roku 2019 Cenu Fondu výtvarných umení. Venuje sa medailérstvu, keramike a sochárskej tvorbe. Žije a tvorí v Bratislave.

1972, Bratislava
1993 – 1996 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, 1998 na Akademii výtvarných umení, Praha, Oddelenie sochárstva, prof. Karel Nepraš. 1998 – 2001 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe. V rokoch 2003, 2012,2016 a 2018 bol rezidentom v Cité internationale des arts v Paríži.

1977, Bratislava
V rokoch 1988 – 1991 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor keramika, prof. Michal Zdravecký. 1993 - 1999 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Objekt a portrét, prof. Juraj Meliš.2000 – 2001 štúdium na Universität für Angewandte Kunst, Viedeň, Rakúsko. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií, Fakulta architektúry a designu, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe.

1953, Topoľčany
19974-1980 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie priemyselného dizajnu u prof. Ladislava Snopeka a prof. Václava Kautmanna. Zúčastňoval sa na početných medzinárodných sochárskych sympóziách v Topolčiankach , Zootermeri, Třinci a Košiciach. V roku 1990 získal cenu Design Journal Korea za projekt detského ihriska. Žije v Bratislave, venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a parkovému dizajnu.

Partneri výstavy

vytlačiť zdielať

Predošlé výstavy

dvojité videnie

23.04. - 11.05.2024

TRAJA

11.04. - 20.09. 2024

AFTER PARTY

11.04. - 13.09. 2024

S nádejou 7

20.03.-20.04.2024